Bài tập cơ bản thì Hiện tại đơn: có lời giải đầy đủ, chính xác nhất!

Sau đây là những bài tập cơ bản có kèm theo lời giải, đáp án giúp bạn nắm rõ hơn và củng cố kiến thức của mình với thì Hiện tại đơn (The present simple tense).

Hiện tại đơn (The present simple tense) là một thì rất hay được sử dụng trong văn nói cũng như văn viết hàng ngày. Để củng cố thêm kiến thức với thì này, dưới đây là những bài tập cơ bản có kèm theo đáp án giúp bạn có thể kiểm tra và đánh giá được bài làm của mình!

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn.

1.I (be) ________ at school at the weekend.
2. She (not study) ________ on Friday.
3. My students (be not) ________ hard working.
4. He (have) ________ a new haircut today.
5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
6. She (live) ________ in a house?
7. Where (be)____ your children?
8. My sister (work) ________ in a bank.
9. Dog (like) ________ meat.
10. She (live)________ in Florida. 
11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 
12. We (fly)________ to Spain every summer. 
13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 
14. The bank (close)________ at four o'clock. 
15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he'll pass. 
16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 
17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night. 
18. My best friend (write)________ to me every week. 
19. You (speak) ________ English?
20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài 2: Chọn đáp án đúng.

1.I don’t stay / doesn’t stay at home.

2.We don’t wash / doesn’t wash the family car.

3.Doris don’t do / doesn’t do her homework.

4.They don’t go / doesn’t go to bed at 8.30 p.m.

5.Kevin don’t open / doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat / doesn’t eat apples.

7.You don’t chat / doesn’t chat with your friends.

8.She don’t use / doesn’t use a ruler.

9.Max, Frank and Steve don’t skate / doesn’t skate in the yard.

10.The boy don’t throw / doesn’t throw stones.

Bài 3: Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens to the radio every evening. - She ___________ to the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at home. - The children ___________ at home.

9. The dog runs after the cat. - The dog __________ after the cat.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

Bài 4: Hoàn thành các câu hỏi sau:

1. How / you / go to school/ ?

- How do you go to school?

2. what/ you / do / ?

___________________________________ ?

3. where / John / come from / ?

___________________________________ ?

4. how long / it / take from London to Paris / ?

___________________________________ ?

5. how often / she / go to the cinema / ?

___________________________________ ?

6. when / you / get up / ?

___________________________________ ?

7. how often / you / study English / ?

___________________________________ ?

8. what time / the film / start / ?

___________________________________ ?

9. where / you / play tennis / ?

___________________________________ ?

10. what sports / Lucy / like / ?

___________________________________ ?

Đáp án:

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại đơn.

1.I am at school at the weekend.
2. She doesn’t study on Friday.
3. My students are not / aren’t hard working.
4. He has a new haircut today.
5. I usually have breakfast at 7.00.
6. Does she live in a house?
7. Where are your children?
8. My sister works in a bank.
9. Dog likes meat.
10. She lives in Florida. 
11. It rains almost every day in Manchester. 
12. We fly to Spain every summer. 
13. My mother fries eggs for breakfast every morning. 
14. The bank closes at four o’clock. 
15. John tries hard in class, but I do not think / don’t think he’ll pass. 
16. Jo is so smart that she passes every exam without even trying. 
17. My life is so boring. I just watch TV every night. 
18. My best friend writes to me every week. 
19. Do you speak English?
20. She does not live / doesn’t live in HaiPhong city.

Bài 2: Chọn đáp án đúng.

1.I don’t stay / doesn’t stay at home.

2.We don’t wash / doesn’t wash the family car.

3.Doris don’t do / doesn’t do her homework.

4.They don’t go / doesn’t go to bed at 8.30 p.m.

5.Kevin don’t open / doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat / doesn’t eat apples.

7.You don’t chat / doesn’t chat with your friends.

8.She don’t use / doesn’t use a ruler.

9.Max, Frank and Steve don’t skate / doesn’t skate in the yard.

10.The boy don’t throw / doesn’t throw stones.

 

Bài 3: Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)

1. She does not feed / doesn't feed the animals.

2.We do not take / don't take photos.

3. Sandy does not do / doens't do the housework every Thursday.

4. The boys do not have / don't have two rabbits.

5. Simon can not read / can't read English books.

6. He does not listen / doesn't listen to the radio every evening.

7. Annie is not / isn't the best singer of our school.

8. The children are not / aren't at home. 

9. The dog does not run / doesn't run after the cat. 

10. Lessons are not / aren't always finish at 3 o'clock. 

 

Bài 4: Hoàn thành các câu hỏi sau:

1. How do you go to school?

2. What do you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London to Paris?

5. How often does she go to the cinema?

6. When do you get up?

7. How often do you study English?

8. What time does the film start?

9.Where do you play tennis?

10.What sports does Lucy like?

 
Bình luận của bạn