Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense)- Bạn có nhớ ?

Present perfect tense trong tiếng anh dùng để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại, một việc đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc diễn tả một sự việc mới vừa xảy ra và hậu quả nó vẫn còn ảnh hưởng tới hiện tại.

Thì hiện tại hoàn thành là gì?
Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó.

Cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành
Công thức thì HTHT
 - Khẳng định:       S + have / has + V3/-ed
 - Phủ định:           S + haven’t / hasn’t + V3/-ed
 - Nghi vấn:           (Wh-) + have / has + S + V3/-ed …?  
Cách dùng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh
 1/ Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một sự việc mới xảy ra và hậu quả của nó còn ảnh hưởng tới hiện tại
I've broken my watch so I don't know what time it is. – Tôi đã làm vỡ đồng hồ nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ.
He hasn’t arrived yet. – Cô ấy vẫn chưa đến.
I have just done it. – Tôi vừa hoàn thành việc đó.
 2/ Sử dụng thì hiện tại hoàn thành diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng “Since” và “For” để cho biết sự việc kéo dài bao lâu.
I have been a teacher for more than 15 years. – Tôi dạy học đã hơn 15 năm
We haven’t seen Jhon sincle Sunday – Chúng tôi đã không gặp Jhon từ Chủ nhật.
How long have you been at this school?
For 5 years/Since 2010.
 
Anh công tác ở trường này bao lâu rồi?
Được 5 năm rồi/Từ năm 2010.

 3/ Dùng thì hiện tại hoàn thành nói về kinh nghiệm, điều đã từng làm
Nói về một trải nghiệm hay kinh nghiệm. Thường sử dụng với “Ever” và “Never”

Have you ever been to Viet Nam? – Anh đã từng đến Việt Nam chưa?
I've never met Jhone and Sally. – Tôi chưa bao giờ gặp Jhone và Sally.
Ngoài ra, có thể dùng hiện tại hoàn thành để diễn ta một hành động xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ.

We've been to ThaiLan a lot over the last few years. – Những năm vừa qua, chúng tôi đi Thái Lan rất nhiều lần.
I have had four quizzes and five tests so far this semester. – Tôi đã làm 4 bài kiểm tra và 5 bài thi trong học kỳ này.
Để nắm vững được kiến thức, bạn hãy chịu khó học từ vựng và làm các bài tập, đặt ra những câu hỏi về thì hiện tại hoàn thành. Làm như thế, việc học tiếng Anh sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hy vọng bài viết này bổ ích với bạn. 


học thiết kế website


Bình luận của bạn